สรุปจำนวนและรายชื่อนักศึกษาในแต่ละครั้งที่เปิด  จำนวนลงทะเบียน/ผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการสอบแยกตามคณะ/สำนักวิชา :

       
  1. เลือกปีการศึกษาที่ต้องการ  
           ปีการศึกษา :
       
       
  2. เลือกครั้งที่สอบ    
           ครั้งที่ :  
     
       
  3. เลือกสถานะ :    
             
             
             
     
   
       
   
  note : ใช้ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป