เงื่อนไขและข้อตกลง


1. การสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา สำหรับชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป

2. นักศึกษาสามารถสมัครลงทะเบียนสอบได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการเปิดให้สอบครั้งแรกในเดือนนี้เท่านั้น

3. กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่าน หรือไม่เข้าสอบในครั้งนี้จะต้องลงทะเบียนสอบซ่อม และชำระค่าธรรมเนียมก่อนการสอบทุกครั้งๆ ละ 100 บาท ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ดูรายละเอียดที่ เว็บสอบซ่อม EIT  

4. การปฏิบัติในการสอบ Online

-   เข้าห้องสอบ Online ตามลิ้งที่ให้ไว้หน้าเว็บ ตามวันเวลาที่ได้ลงทะเบียนสอบ โดยใช้ email ของมหาวิทยาลัย
-   วิธีการสอบ รายละเอียดต่าง ๆ จะแจ้งในห้องสอบ
-   แสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรที่ทางราชการออกให้เช่นประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่เพื่อแสดงตัวเข้ารับการทดสอบ

5. ระยะเวลาในการสมัครสอบออนไลน์ สามารถลงทะเบียนจองที่นั่งสอบได้จนถึงเวลา 24.00 น. ก่อนถึงวันกำหนดสอบ

6. การสอบครั้งนี้คือการสอบครั้งแรกมีครั้งเดียวเท่านั้น ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสอบในครั้งนี้ถือว่าไม่ผ่านการทดสอบ ต้องสอบซ่อมต่อไป

7. เมื่อลงทะเบียนไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกได้ โปรดตรวจสอบวันเวลาสอบให้ถูกต้อง