เงื่อนไขและข้อตกลง


1. การสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา สำหรับชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปหรือ น.ศ.ที่ใกล้จบ

2. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสอบได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการเปิดสอบรอบฟรีในเดือนนี้เท่านั้น

3. กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่าน หรือไม่เข้าสอบในครั้งนี้จะต้องลงทะเบียนสอบซ่อม และชำระค่าธรรมเนียมก่อนการสอบทุกครั้งๆ ละ 100 บาท ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ดูรายละเอียดที่ เว็บสอบซ่อม EIT  

4. การปฏิบัติในการสอบ
-   แต่งชุดนักศึกษา
-   แสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรที่ทางราชการออกให้เช่นประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่เพื่อแสดงตัวเข้ารับการสอบ
-   เข้าสอบตามวันเวลาที่ได้ลงทะเบียนสอบ
-   วิธีการสอบ รายละเอียดต่าง ๆ จะแจ้งในห้องสอบ
-   ดูแลทรัพย์สินของตัวเอง

5. ระยะเวลาในการสมัครสอบ สามารถลงทะเบียนจองที่นั่งสอบได้จนถึงเวลา 24.00 น. ก่อนถึงวันกำหนดสอบ

6. การสอบครั้งนี้คือการสอบรอบฟรีมีครั้งเดียวเท่านั้น ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสอบในครั้งนี้ถือว่าสละสิทธิ์รอบฟรีและไม่ผ่านการสอบ ต้องสอบซ่อมต่อไป

7. เมื่อลงทะเบียนไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกได้ โปรดตรวจสอบวันเวลาสอบให้ดี