เงื่อนไขและข้อตกลง


1. การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา  (EIT)  เป็นการสอบซ่อมสำหรับ
ชั้นปี 3 ขึ้นไปที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ

2. การลงทะเบียนสอบซ่อม ต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อนการสอบทุกครั้งๆ ละ 100 บาท ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ฯ

3. นักศึกษาต้องเข้าเรียนวิชา Excel ในเว็บ elearning.crru.ac.th  70 เปอร์เซ็นขึ้นไปจึงจะสามารถจ่ายเงินและมีสิทธิ์สอบ

4. การปฏิบัติตนในการสอบ
กรณีสอบในห้องสอบ onsite
-   หากไม่มีบัตรนักศึกษาให้ใช้บัตรที่มีรูปตัวเองซึ่งทางราชการออกให้ คู่กับแอป CRRU Smart
-   นักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ
-   นักศึกษาต้องดูแลทรัพย์สินของตนเองและปิดเครื่องมือสื่อสารในขณะเข้ารับการทดสอบ
-   สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และคัดกรองอุนหภูมิก่อนเข้าสอบ

5. เมื่อลงทะเบียนไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกได้ โปรดตรวจสอบวันเวลาสอบให้ถูกต้อง