จำนวนและรายชื่อนักศึกษา(กำลังศึกษา)ที่ไม่ผ่านการสอบ EIT แยกตามปีที่เข้าศึกษา, คณะ/สำนักวิชา :

1. ตั้งแต่ปี :  
     
2. เลือกปี
   
3. เลือกคณะ/สำนัก