จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบ EIT แยกตามคณะ/สำนักวิชา (สอบรอบแรก)

ประจำปี : 2565    
นักศึกษารหัส :