รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านและไม่ผ่านการสอบ EIT แยกตามคณะ/สำนักวิชา(กำลังศึกษา) :

1. เลือกนักศึกษารุ่น :
   
     
     
2. เลือกสถานะ :
 
     
     
 
3. เลือกคณะ :